Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť LanguageHouse, s.r.o., IČO 45 329 648, so sídlom:Tovarnícka 2826, 955 01 Topoľčany,  ďalej len „Spoločnosť“ je poskytovateľom služieb v oblasti jazykového vzdelávania pre verejnosť a firmy, pričom tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a študentom jazykových kurzov a sú pre zúčastnené strany záväzné.

II. Vznik zmluvného vzťahu

Zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a študentom vzniká na základe podpísanej prihlášky na jazykový kurz. Prihlásenie sa do kurzu je záväzné. Od zmluvy môže študent odstúpiť najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom kurzu. V prípade, že bol kurz uhradený, odhlásenie je potrebné uskutočniť osobne. Študent  jazykovej školy je zaradený do jazykovej úrovne na základe výsledku vstupného pohovoru. Pokiaľ sa študent pripojí do skupinky až po začatí kurzu, platí alikvotnú čiastku kurzovného. Pokiaľ sa študent rozhodne ukončiť výučbu skôr než na konci kurzu, platí uplynulú časť kurzu a mesačné odstupné. Ak sa však odchodom študenta skupinka dostáva do vyššej cenovej kategórie (napr. pri znížení počtu študentov v skupinke zo 4 na 3 alebo z 3 na 2 alebo z 2 na 1), platí odchádzajúci študent celú sumu kurzovného. 

III. Platba za kurz

 1. Ak sa študent rozhodne navštevovať jazykový kurz, je povinný uhradiť cenu kurzu najneskôr 1 deňpred nástupom na kurz. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančnej čiastky na účet jazykovej školy alebo úhrada v hotovosti. V prípade, že sa študent dostane do omeškania pri platbe za kurz, je Spoločnosť oprávnená uplatňovať si zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania a odmietnuť poskytnúť študentovi kurz.
 2. Skupinový kurz sa otvára pri minimálnom počte 4 študenti. Pri nižšom počte študentov je cena za kurz vypočítaná podľa platného cenníka špeciálnych kurzov uverejneného v priestoroch jazykovej školy.Školský rok je rozdelený v jazykovej škole na zimný semester (september- december) a letný semester (január – jún). Cena kurzovného za každý semester je rozdielna. V cene kurzu nie sú zahrnuté učebné materiály. 
 3. Študent individuálneho kurzu je povinný  uhradiť  minimálne 5 vyučovacích hodín vopred. Úhradu je potrebné realizovať  najneskôr  v deň nástupu na kurz.

IV. Realizácia platby

 1. V hotovosti priamo v kancelárii jazykovej školy (Tovarnícka 2826, 955 01 Topoľčany).
 2. Prevodom na bankový účet.
 3. Kurzy  je možné uhradiť formou 2 splátok. Prvá splátka je splatná minimálne 1 deň pred nástupom na kurz. Druhú splátku je potrebné uhradiť do 30 dní od úhrady prvej splátky.

V. Storno podmienky

 1. Stornovanie kurzu do začiatku kurzu: účtujeme storno poplatok vo výške 20% z ceny kurzu.
 2. Stornovanie kurzu po zahájení prvého dňa výučby: účtujeme storno poplatok v plnej výške ceny kurzu.
 3. Vrátenie peňazí za už zaplatený kurz, či presunutie platby do ďalšieho obdobia nie je možné za žiadnych okolností.
 4. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch (zmena učebne, zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny, zmena lektorov a pod.) a zároveň si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu,prípadnejeho časti.
 5. V prípade zrušenia kurzu (zo strany jazykovej školy) vzniká študentovi nárok na vrátenie pomernej časti uhradeného poplatku za kurz.
 6. V prípade vrátenia časti alebo celej výšky ceny kurzu bude čiastka na základe požiadavky zákazníka vrátená v hotovosti alebo prevedená na jeho účet do 10 pracovných dní.
 7. Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť skupinu s počtom študentov nižším ako 4.V takomto prípade bude študentom ponúknutá možnosť pokračovať v kurze s inou skupinou na rovnakej vedomostnej úrovni, ak taká existuje.

VI. Vymeškané vyučovacie hodiny

 1. V prípade neúčasti študenta na výučbe Spoločnosť neposkytuje žiadnu finančnú kompenzáciu.
 2. V odôvodnenom prípade (absencia na základe predloženia lekárskeho potvrdenia)bude študentovi ponúknutá možnosť(po dohode v kancelárii jazykovej školy) nahradiť si zmeškané hodiny v inej skupine na rovnakej úrovni, ak takáto existuje. Vymeškané hodiny si študent môže nahradiť do 30 dní odo dňa nástupu po vymeškaní  vyučovacích hodín avšak po vzájomnej dohode s lektorom. Ak nedôjde počas 30 dní k náhrade vymeškaných hodín, študent stráca akúkoľvek kompenzáciu. Počas zimného semestra má študent nárok nahradiť si 2 vymeškané hodiny.V prípade, že nedôjde k dohode študenta s lektorom pri nahrádzaní si vymeškanej hodiny je študent  povinný prispôsobiť sa študijnému rozvrhu lektora. Spoločnosť negarantuje, že umožní náhradu všetkým študentom, ktorí o to požiadajú. V letnom semestri si študent môže nahradiť max. 4 vymeškané hodiny.
 3. Študent individuálnehbo štúdia má možnosť presunúť alebo zrušiť vopred dohodnutú hodinu z bloku, ak sa jej nemá možnosť zúčastniť. Takéto presunutie alebo zrušenie je však potrebné oznámiť aspoň 24 hodín pred riadnym začatím hodiny. V prípade, že sa študent nedostaví na vyučovanie a neoznámi túto skutočnosť, bude mu účtovaný poplatok za riadnu vyučovaciuhodinu. V prípade, že študent vymešká  4 po sebe nasledujúce vyučovacie hodiny, môže lektor poskytnúť jeho čas vyučovacej hodiny inému záujemcovi o individuálny kurz.
 4. V prípade kurzu dvaja študenti jeden lektor, ak jeden zo študentov vynechá 3 po sebe nasledujúce hodiny, z kurzu sa stáva individuálny kurz a cena sa zmení na vyššiu. 

VII. Prázdniny a dni pracovného pokoja

Počas dní pracovného pokoja a v priebehu prázdnin (jesenné, zimné, jarné a veľkonočné) sa nevyučuje. Dni pracovného pokoja a prázdniny sú zarátané v rozvrhu,t.j. študenti absolvujú počet hodín, za ktoré si zaplatili.

VIII. Certifikát a úrovňové skúšky

Každý študent má po absolvovaní  kurzu (minimálne 80% )nárok na získanie certifikátu. Certifikát je vydaný na základe ústnej alebo písomnej žiadosti.

IX. Sťažnosti

Študent je povinný akékoľvek svoje sťažnosti a podnety nahlásiť bezodkladne v kancelárii jazykovej školy, kde sa podanie spíše a jazyková škola oboznámi študenta s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti či podnetu.

X. Odstúpenie od zmluvy

 1. Spoločnosť môže z dôvodu naplnenia kapacít kurzu od zmluvy kurzu odstúpiť. Prednosť majú študenti, ktorí zaplatili skôr. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet Spoločnosti, resp. úhrada v hotovosti.
 2. Spoločnosť si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so študentom a zrušiť bez náhrady účasť študenta v kurze, a to v prípade, že svojím správaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov kurzu alebo zamestnancov a pedagógov Spoločnosti alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu.
 3. Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak študent neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote jeho splatnosti.

XI. Ochrana osobných údajov

 1. Všetky poskytnuté osobné údaje budú zhromažďované a spracované výlučne pre interné účely Spoločnosti a to v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. zákon o ochrane osobných údajov.
 2. Študent podaním prihlášky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov uvedených v prihláške, ktoré poskytol Spoločnosti, za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a pre marketingové účely Spoločnosti.

XII. Záverečné ustanovenia

 1. Informácie uvedené na stránkach www.languagehouse.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia objednávateľa. 
 2. Spoločnosť je oprávnená bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť rozsah poskytovaných služieb. Takáto zmena sa nevzťahuje na služby, ktoré už boli objednávateľovi (klientovi) dodané alebo sa dodávajú. 
 3. Spoločnosť si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na stránkach www.languagehouse.sk. Takáto zmena sa bez predchádzajúceho súhlasu oboch strán nevzťahuje na služby, ktoré už boli objednávateľovi (klientovi) dodané alebo sa dodávajú.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú budú riešiť prednostne formou dohody.
 5. Každý študent je povinný dodržiavať pokyny lektorov a iného personálu jazykovej školy LanguageHouse, aby v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia nedochádzalo k poškodeniu zdravia alebo k úrazom. Za úrazy spôsobené  a to buď sebe alebo tretím osobám zodpovedá každý študent v plnom rozsahu a jazyková škola LanguageHouse nenesie za to žiadnu zodpovednosť.
 6. Rovnako za úrazy alebo poškodenie zdravia spôsobené vlastnou neopatrnosťou alebo riskovaním nenesie jazyková škola LanguageHouse žiadnu zodpovednosť.
 7. Jazyková škola nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté priame, nepriame, súvisiace alebo následné škody, straty alebo odcudzenia na predmetoch umiestnených alebo odložených v objekte jazykovej školy.
 8. Študent výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany Spoločností sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa Študent výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnožením (kópii) materiálov.
 9. Objednávateľ a/alebo návštevník internetových stránok www.languagehouse.sk. objednaním služby a podpísaním prihlášky na jazykový kurz  potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil, ich obsahu porozumel a že s nimi bezvýhradne v celom rozsahu súhlasí.

V Topoľčanoch, dňa 01.09.2014, LanguageHouse  s.r.o. prevádzkovateľ jazykovej školy LanguageHouse a webstránky www.languagehouse.sk
Copyright 2014 LanguageHouse  s.r.o., všetky práva vyhradené.